Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny w skrócie UFG to niezależna instytucja powstała na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Reasekuracji z dnia 22 maja 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2174 ze zm.). Celem funduszu jest ochrona interesów osób uprawnionych do świadczeń ze stosunku ubezpieczenia oraz osób trzecich, w przypadku upadłości ubezpieczyciela lub likwidatora jego majątku.
UFG jest finansowany przez składki pobierane od ubezpieczycieli. Wysokość składek jest ustalana przez ministra finansów i musi być taka, aby fundusz miał pokrycie na wypadek potrzeby ich wypłaty.

UFG jest to fundusz, który ma na celu pomoc osobom poszkodowanym w wypadku przez nieznanego sprawce, sprawcę bez aktualnego OC lub ubezpieczyciela, gdy ten jest niewypłacalny.

Czy ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny pomoże, jeśli Sprawca wypadku jest bez OC?

Tak, UFG wypłaci ofierze 100% odszkodowania za szkody majątkowe (pojazd) i osobowe (uszczerbek na zdrowiu) w przypadku gdy sprawca szkody nie posiada aktualnego OC.
W takich przypadkach UFC będzie dochodzić zwrotu swoich kosztów od sprawcy wypadku, które często sięgają setki tysięcy złotych.

Czy ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny pomoże, jeśli Sprawca wypadku jest nieznany?

Tak, jeśli sprawca wypadku np. uciekł z miejsca zdarzenia UFG pokrywa szkody zmniejszone o aktualną równowartość 300 euro, jeżeli:

  • Odszkodowanie dotyczy szkody na osobie, jeśli ta otrzymała rentę lub zwrot kosztów leczenia. Jeśli poszkodowany miał wykupione ubezpieczenie autocasco AC, to ono pokrywa w pierwszej kolejności szkodę, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny zwraca jedynie środki za utracone zniżki.
  • Odszkodowanie dotyczy szkody na mieniu, jeśli dodatkowo uczestnik zdarzenia odniósł poważne szkody na zdrowiu (trwające dłużej niż 14 dni) lub nastąpiła śmierć.

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nakłada kary za brak ważnego OC

Tylko UFG może sprawdzić i nałożyć karę za brak OC. System przeszukuje bazę danych pojazdów, kierowców i wysyłała wezwanie do okazania dokumentów. W przypadku nieposiadania aktualnego OC UFG nakłada karę.
Wysokość sankcji nie jest stała i w zależy od pojazdu i liczby dni bez OC, dla przykładu pojazd osobowy.

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, 1200 zł
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, 3010 zł
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej, 6020 zł

Czy można umorzyć karę od UFC?

Tak, można złożyć wniosek w terminie do 30 dni od doręczenia pisma o umorzenie, odwołanie, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty.
Odwołanie to wniosek z przesłanymi dokumentami potwierdzającymi aktualność OC.
Wniosek o rozłożenie na raty obejmuje maksymalnie 12 rat.
Według naszych źródeł umorzenie ma miejsce w wyjątkowych przypadkach losowych. Nie pomoże tłumaczenie, że zapomniałem, nie wiedziałem. Historie o braku komunikacji z ubezpieczycielem, błędach systemu, czy błędach przy płatności również nie są uznawane.