Prawnik – jak może pomóc w dochodzeniu odszkodowania?

Wybór pełnomocnika, który w imieniu poszkodowanego czy uprawnionego do odszkodowania będzie walczyć o należne świadczenia (odszkodowanie), nie jest prostą decyzją. Wybór nigdy nie powinien zostać podjęty pochopnie. Specjalistami w dziedzinie odszkodowań są firmy lub kancelarie odszkodowawcze, radcowie prawni lub adwokaci.

Osoby poszkodowane w wypadkach (komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie itd.) w pewnym momencie muszą podjąć decyzję czy walczyć samodzielnie z ubezpieczycielem sprawcy, czy też powierzyć to zadanie pełnomocnikowi.

Prawnik, radca prawny i adwokat – podobieństwa i różnice

Prawnik ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Świadczy on usługi doradztwa prawnego (udziela porad prawnych, sporządza pisma itp).

Radca prawny to magistra nauk prawnych który ukończył aplikację radcowską i dokonał wpisu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Świadczy on usługi doradztwa prawnego i może występować przed sądem. Reprezentuje klientów, we wszystkich sprawach z wyjątkiem większości spraw karnych. Na sali sądowej wyróżnią czarna toga z ciemnoniebieskim żabotem oraz wypustki mankietów i kołnierza.

Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką i został wpisany jest na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej. Posiada te same co radca prawny uprawniania z tym, że może występować przed sądem we wszelkich sprawach karnych. Na sali sądowej występuje w czarnej todze, z ciemnozielonym żabotem, z wypustkami mankietów i oraz kołnierza w tym samym kolorze.

Likwidacja szkody z prawnikiem, radcą prawnym oraz adwokatem

prawnikradca prawnyadwokat
konsultacja sprawy, analiza dokumentów (odpowiedzialność, wysokość odszkodowania)xxx
nawiązanie współpracy (umowa, pełnomocnictwo)xxx
przygotowanie zgłoszenia szkodyxxx
korespondencja z zakładem ubezpieczeńxxx
analiza otrzymanej decyzji oraz przygotowanie reklamacjixxx
negocjacje ugodowe (prawnik, radca prawny, adwokat)xxx
analiza decyzji po reklamacji i ocena ryzyka i potencjału sądowegoxxx
przygotowanie pozwuxxx
reprezentowanie przed sądemxx
analiza wyroku oraz przygotowanie apelacjixx
złożenie skargi kasacyjnej i reprezentowanie klientaxx

Wynagrodzenie dla pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata, prawnik)

Podejmując decyzję o współpracy z radcą prawnym czy adwokatem dobrze jest zabezpieczyć środki finansowe na jego działania. Kancelarie prawne pobierają zazwyczaj wynagrodzenie z góry za przygotowanie każdego z pism (zgłoszenie, reklamacja, uzupełnienie roszczeń). Wysokość kwoty uzależniona jest od nakładu pracy. Kancelarie z dużą renomą pobierają nawet kilkaset złotych za godzinę pracy adwokata czy radcy.

Klient kancelarii adwokackiej i radcowskiej samodzielnie dostarcza dokumentację dotyczącą swojej sprawy. W przypadku szkód wywołanych wypadkiem są to dokumenty potwierdzające odpowiedzialność sprawcy czy ubezpieczyciela, dokumentacje medyczne, oświadczenia. Adwokat jak również radca prawny może oczywiście pozyskać dokumentację dotyczącą np. ustalenia sprawcy zdarzenia jednakże są to czynności osobno płatne. Usługa i jej koszt jest uzależniony od tego czy uzyskania dokumentacja jest w postaci np. kserokopii z akt czy fotokopii itd.

Etap sądowy wymaga od poszkodowanego zabezpieczenia środki na KZP, czyli koszty zastępstwa procesowego dla swojego pełnomocnika, 17zł opłaty od pełnomocnictwa, wpis w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, biegłych oraz KZP strony przeciwnej w przypadku oddalenia powództwa (przegrania sprawy). Powód może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, co niestety nie zwalnia go z opłaty KZP swojego pełnomocnika (najczęściej z góry w momencie złożenia pozwu) oraz 17zł od pełnomocnictwa. Zwolnienie z kosztów w części czy w całości niestety daje pewności, że w momencie przegrania powództwa powód nie będzie musiał opłacić KZP strony przeciwnej.

Prawnik (magister nauk prawnych bez aplikacji) który działa w branży odszkodowawczej, zazwyczaj prowadzi kancelarię lub firmę odszkodowawczą. Za swoje działania w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi najczęściej pobiera prowizję od uzyskanej kwoty dla klienta. Prawnicy często posiadają zarejestrowane działalności i działają na runku jako firmy i kancelarie odszkodowawcze. Praca prawnika kończy się na reklamacji lub negocjacjach ugodowych, gdyż nie mogę reprezentować klienta na etapie sądowym.

Odszkodowanie od radcy prawnego, adwokata lub prawnika

„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” (art. 471 kc).

Kancelaria radcowskie i adwokackie (zawody zaufania publicznego)mają obowiązek posiadania polisy OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Wymaga się od należytej staranności. Mecenasi (tak nazywa się radcę prawnego i adwokata) ponoszą odpowiedzialność, co do szkody, jaka powstała wskutek niekorzystnego dla nich wyroku, a który mógłby być inny i jeśli działania prawników byłyby należycie wykonywane.