Odszkodowanie od notariusza

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, czyli gwarantem wiarygodności i prawidłowości dokonywanych przez niego czynności i uczestnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Notariusz nie może odmówić np. sporządzenia aktu notarialnego, chyba że pozostawałoby to w sprzeczności z prawem (art. 81 tej ustawy o notariacie).

Podstawa prawna odszkodowania od notariusza

„Notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności” (art. 49 ustawy prawo o notariacie ).

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” (art. 415 kodeks cywilny).

Odpowiedzialność notariusza

Ustalając odpowiedzialność notariusza, należy udowodnić mu, że w danej sprawie dopuścił się działania, które w sposób bezprawny spowodowało powstanie szkody. Zgodnie z ustawą o notariacie notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, które do niego się zgłosiły.

Notariusz powinien stać na straży legalności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z prawem. W związku, z czym ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.

OC notariusza

Notariusz jako osoba zaufania publicznego wykonuje obowiązki z należytą starannością w związku z czym ponosi odpowiedzialność przede wszystkim za winę umyślną. Klient może ubiegać się o odszkodowanie także z powodu winy nieumyślnej ale jest to uzależnione od sytuacja. Notariusz ponosi również odpowiedzialność sytuacji gdy sporządził umowę niezgodną z prawem na wyraźne życzenie klienta.

Polskie prawo nakazuje aby każdy właściciel kancelarii notarialnej posiadał obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Suma gwarancyjna takiej polisy OC to min. 50 tysięcy euro, gdyż notariusz popełniając błąd staje się zobowiązany do naprawienia szkody i poszkodowanemu klientowi.

Notariusz może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że ewentualne złamanie przepisów prawa nie miało bezpośredniego wpływu na poniesioną szkodę przez klienta.

Przedawnienie roszczeń

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę” (art. 442 § 1 kc).

Wysokość odszkodowania od notariusza

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od poniesionej szkody, czyli konkretnej straty finansowej. Spór o wysokość odszkodowania najczęściej rozstrzyga Sąd Rejonowy lub Okręgowy, właściwość sądu jest uzależniona od wysokości przedmiotu sporu oraz miejsca zamieszkania poszkodowanego klienta.