Niezależnie od tego czy szkoda została rozliczona jako różnica wartości pojazdu przed i po wypadku („całkowita”), czy jako częściowa, jego właściciel ma prawo wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

 

Można wynająć auto o podobnych parametrach, ale przy szkodzie częściowej, tylko na czas naprawy. Chodzi tu o czas, w jakim naprawa powinna się zamknąć, gdyby poszkodowany podjął wszelkie należyte działania (tzw. technologiczny czas naprawy). Nie można więc naprawy przeciągać ani jej zaniechać. W przeciwnym razie zostanie to potraktowane jako zachowanie zmierzające do zwiększenia rozmiaru szkody w rozumieniu art. 826 k.c.

 

Natomiast przy szkodzie „całkowitej” poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów wynajmu do czasu wypłaty odszkodowania, kiedy to uzyska środki finansowe na zakup nowego, tej samej klasy pojazdu co przed wypadkiem. W tym przypadku ubezpieczyciel musi dodatkowo pokryć koszty rejestracji nowego auta, jako normalne następstwa szkody.

 

Poniesione wydatki z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego powinny być udokumentowane imiennymi rachunkami, stawka za dobę wynajętego pojazdu nie powinna znacząco odstępować od średniej dla lokalnego rynku.