O szkodzie częściowej w samochodzie mówimy wówczas, gdy jest mo żliwa jego naprawa, czyli, gdy koszty naprawy są ekonomicznie uzasadnione - biorąc pod uwagę wartość pojazdu - a sama naprawa nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody i gwarantuje przywrócenie jego sprawności technicznej.

 

Szkoda częściowa na samochodzie

Przy szkodzie częściowej zwracane są koszty naprawy auta na podstawie wykonanego kosztorysu i przedłożonych faktur z warsztatu naprawczego.

 

Możliwa jest także wypłata odszkodowania na podstawie wyceny kosztów naprawy sporządzonej przez zakład ubezpieczeń, w której uwzględniono ceny usług stosowanych na lokalnym rynku. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 363. § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić: według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, albo też przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego przysługuje bez względu na to czy naprawa została dokonana.

 

W wykonanym kosztorysie naprawy, potracenie amortyzacji nowych części zamiennych użytych do naprawy samochodu powinno być stosowane przez zakład ubezpieczeń wyłącznie wówczas, gdy wskutek wymiany części starych na nowe, wartość całego samochodu uległa istotnemu wzrostowi (wyrok SN z 13 grudnia 1988 r. I CR280/88). Jednocześnie należy pamiętać, że zamontowanie nowej części w pojeździe w miejsce części zużytej, uszkodzonej wskutek wypadku, nie stanowi korzyści majątkowej poszkodowanego.